Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Startujemy z Lokalnym Konkursem Grantowym "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019!

Fundacja Generator Inspiracji jako Ośrodek Działaj Lokalnie już po raz ósmy ma przyjemność ogłosić Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”. Do aplikowanie o granty w ramach konkursu zapraszamy mieszkańców gminPowiat Brzozowski: Dydnia, Nozdrzec; Powiat Łańcucki: Białobrzegi, Czarna, Gmina Łańcut, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia; Powiat PrzemyskiDubiecko; Powiat Ropczycko-Sędziszowski: Iwierzyce; Powiat Rzeszowski: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Gmina Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.  

 

Celem Programu i Konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. 

 

Nabór wniosków konkursowych rozpoczyna się z dniem 29 maja 2019 r. i potrwa do dnia 28 czerwca 2019 r.
 

Kto może aplikować o granty w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019?

>> organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia [w tym zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe], uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych;

>> grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych (jeżeli nie wspierają finansowo Konkursu): przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania (UWAGA: instytucje publiczne mogą ubiegać się o dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych),

>> grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie,

które dążą do tego, aby mieszkańcom ich miejscowości żyło się lepiej, bezpieczniej i bardziej szczęśliwie.

 

 

W Programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości  do 6 000,00 zł na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Pula środków przeznaczonych na dotację w 2019 roku wynosi 55 000,00 zł. Pula środków może ulec zwiększeniu w trakcie trwania Konkursu. 

 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

>> zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
>> wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
>> mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
>> przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
>> będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
>> będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Od Organizacji / grup nieformalnych wymagany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

 

Założenia i cele konkursu, a także szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie Konkursu (regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego oraz wzór wniosku mogą Państwo pobrać dołu strony).

 

 

Składanie wniosków konkursowych odbędzie się wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który znajduje się na stronie internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl .

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w Lokalnym Konkursie Grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE” zapraszamy na spotkania informacyjne i konsultacje, ktore będą realizowane w każdej z Gmin na terenie których prowadzony jest konkurs.  Ponadto przez cały okres naboru będą prowadzone konsultacje telefoniczne i e-mailowe opracowywanych wniosków grantowych.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach zostanie opublikowany wkrótce.

 

Dodatkowych informacji na temat Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE" udziela:

Adam Ptasiński - koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie

Fundacja Generator Inspiracji

adres korespondencyjny: Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel.: 502 901 620

 

 

Do pobrania:

Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019

 

Wzór wniosku Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019
UWAGA! plik jest tylko dokumentem poglądowym. Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem elektronicznego gneratora wniosków dostępnego pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Karta oceny formalnej Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019

Karta oceny merytorycznej Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019"Działaj Lokalnie" to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie - Fundacją Generator Inspiracji.

 

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI • adres rejestrowy: Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie

 adres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów  kontakt telefoniczny: 502 901 620  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69  Regon 060085811

  bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr rachunku bankowego: 14 1750 0012 0000 0000 3550 7671